OdileAnckyCharmant ClaireDoris-DayFoxy-FelicityHemeltjeLief

 

 

  

Start
Omhoog
Hoe het begon vervolg
Koopcontract
Kennelregistratie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webdesign by
Monique Schellekens

Koopcontract

 

De Nederlandse Teckelclub beveelt de volgende koopovereenkomst aan:

Koopovereenkomst

Ondergetekenden:

NAAM : ……………………………………………………………………………………………

wonende te:

ADRES : ……………………………………………………………………………………………

POSTCODE : ……………………………………………………………………………………………

WOONPLAATS : ……………………………………………………………………………………………

TELEFOON : ……………………………………………………………………………………………

Verder te noemen verkoper;

en

NAAM : ……………………………………………………………………………………………

wonende te:

ADRES : ……………………………………………………………………………………………

POSTCODE : ……………………………………………………………………………………………

WOONPLAATS : ……………………………………………………………………………………………

TELEFOON : ……………………………………………………………………………………………

Verder te noemen koper;

Verklaren dat onderstaande is overeengekomen:

1.

Verkoper is eigenaar van de hond:

 

Naam;……………………………………………………………………………………………………………….

Naam Vader,stamboek en nummer;…………………………………………………………………………….

Naam Moeder,stamboek en nummer;…………………………………………………………………………..

Ras;………………………………………………………………………………………………………………….

Geslacht;……………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum; …………………………………………………………………………………………………..

Kleur; ……………………………………………………………………………………………………………….

Aftekeningen; ……………………………………………………………………………………………………...

NHSB-nummer; ……………………………………………………………………………………………………

Chipnummer; ………………………………………………………………………………………………………

Overige kenmerken; ………………………………………………………………………………………………

Eventuele opname van het dier bijsluiten.

Koper en verkoper constateren dat de hond wel/geen geen uiterlijke of duidelijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft (eventueel gebrek of afwijking vermelden):

  2. Verkoper verkoopt en koper koopt deze hond . De koper betaalt aan de verkoper. De koopsom bedraagt €………… (zegge: ) .

Er is op ...-...-….. een aanbetaling gedaan van € (zegge: )

Indien koper afziet van de eigendomsverkrijging van de hond, vervalt de aanbetaling aan verkoper.

3. De overdracht/levering van onder 1 beschreven dier vindt plaats op ...-...-….. op de locatie: ……………………………………………………….

tegen directe betaling van de restantkoopprijs zoals genoemd onder 2. Indien de hond op een later tijdstip dan genoemd wordt overgedragen/geleverd dan verblijft de hond bij verkoper voor risico en kosten van de koper.

Indien de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen datum, dan wel een nader overeengekomen datum heeft opgehaald is de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het vooruitbetaalde deel van de koopsom als schadevergoeding aan verkoper.

4. De verkoper is gehouden het onder 1 beschreven dier gechipt, gezond, schoon, goed ontwormd en naar behoren gevaccineerd (afhankelijk van de leeftijd) tegen Ziekte van Carrι (hondenziekte), Parvo Gestro-enteritis, Hepatitis en Leptospirosis (Ziekte van Weil), over te dragen. Verkoper is verplicht het onder 1 beschreven dier met bijbehorend stamboom, inentingsbewijs en paspoort af te geven aan koper op de onder 3 genoemde datum en locatie. Indien de bescheiden op genoemde datum nog niet in handen zijn van verkoper maar bij de desbetreffende instanties wel zijn aangevraagd, dan verplicht de verkoper zich de bescheiden binnen 14 dagen na ontvangst ter hand te stellen van koper.

5. Het onder 1 beschreven dier blijft voor risico van de verkoper tot het moment van de feitelijke levering. Indien de hond in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden en heeft koper recht op volledige terugbetaling van het vooruitbetaalde deel van de koopsom.

6. Koper verklaart het onder 1 beschreven dier te kopen met de volgende bedoeling:

…………………………(bv.: huishond, tentoonstellingshond, fokdier, jachthond, wedstrijdhond)

Verkoper verklaart kennis te hebben genomen van de hierboven omschreven bedoeling van de koper en verklaart -op grond van de kwalificaties van de ouderdieren- de hond voor dit doel geschikt te achten, maar voor het gebruik, anders dan op grond van gezondheidseisen, geen enkele garantie te kunnen geven. Verkoper aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van die extra eigenschappen.

7. Verkoper heeft voor het laatst op ...-...-….. zorg gedragen voor ontworming van het onder 1 beschreven dier door toediening van (NAAM ONTWORMINGSMIDDEL)

Het onder 1 beschreven dier is op ...-...-….. gevaccineerd door ( NAAM DIERENARTS) , praktiserende te ( woonplaats DIERENARTS) . Dit is ook vastgelegd in het inentingsboekje dat bij feitelijke levering van het gekochte aan koper wordt overhandigd.

8. Koper verplicht zich om binnen 10 dagen na ontvangst van de hond deze bij een dierenarts te laten onderzoeken op eventueel waarneembare gebreken. Laat koper dit na dan kan hij geen rechten doen gelden op enige schadevergoeding.

9. Verkoper staat ervoor in dat het onder 1 beschreven dier niet lijdt aan gebreken. Indien binnen tien dagen na aflevering van de hond door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking die reeds bestond bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor het gebruik als in artikel 6 aangegeven, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, daartoe de wens aan verkoper te kennen geeft, door middel van aangetekend schrijven. De verkoper is in dat geval verplicht de hond terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom.

10. Verkoper staat er voor in dat de in artikel 1 genoemde ouderdieren voldoen aan alle door de Nederlandse Teckelclub voor pupbemiddeling vastgestelde gezondheidseisen.
De daarop betrekking hebbende bewijsstukken zal verkoper bij aflevering ter hand stellen.

•  Ingeval de beide ouderdieren van de hond zijn onderzocht op de aanwezigheid van PRA/Cataract en bij beide ouderdieren op het moment van dekking een nog geldige uitslag van het door een bevoegde instantie uitgevoerd onderzoek “VRIJ” is geconstateerd en de verkoper bovendien grondig onderzocht en vastgesteld heeft, dat er ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst van de directe verwanten en broers en zusters van de beide ouderdieren geen officiλle uitslagen bekend zijn die anders luiden dan VRIJ wordt de verkoper geacht te hebben voldaan aan zijn wettelijke onderzoeksplicht en is hij niet gehouden tot vrijwaring van het gebrek PRA/Cataract indien dit gebrek zich onverhoopt bij de hond na datum van overdracht zou manifesteren.

12. Indien zich bij de hond een erfelijk gebrek openbaart of een erfelijk gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond voordat de hond de leeftijd van tweeλntwintig maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij veterinair onderzoek kort na de koop (zoals hiervoor bedoeld in artikel 11) en het gebrek de hond voor een normaal gebruik als in artikel 6 aangegeven blijvend ongeschikt maakt, heeft de koper de keus tussen ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Indien de koper aanspraak maakt op ontbinding van de overeenkomst, dient hij de wens daartoe zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zes weken na ontdekking van het gebrek, bij aangetekend schrijven aan verkoper kenbaar te maken. Verkoper is dan verplicht de hond terug te nemen tegen terugbetaling van de koopsom, onder eventuele aftrek van door verkoper betaalde kosten ter zake van veterinair onderzoek/behandeling.

13. De verplichting van verkoper tot betaling van schadevergoeding is een risico-aansprakelijkheid. De door de verkoper verschuldigde schadevergoeding zal echter nooit meer bedragen dan de door koper aan verkoper betaalde koopsom.

Het Nederlandse recht is op deze koopovereenkomst van toepassing.

Voor akkoord met de inhoud van deze koopovereenkomst;

Verkoper; Koper;

 

Naam; Naam;

 

Datum; Datum;

 

Handtekening; Handtekening;